Nowości dla młozieży

Nowości dla młozieży

Bądź cool


Radcowie prawni z Kętrzyna udzielają bezpłatnych porad prawnych.

Prawo i podatki


Dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Została ona ponadto znowelizowana ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz odpowiednich innych ustaw. W myśl mających zastosowanie zapisów znowelizowanej ustawy, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść wydatków płatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielać również może prawnik Kętrzyn. Osoba taka, zanim pozyska nieodpłatną pomoc prawną bądź nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, musi najpierw sporządzić oświadczenie na piśmie, że nie stać jej na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeżeli pomocy prawnej ma udzielać radca prawny Kętrzyn będzie musiał sprawdzić takie oświadczenie. W innym przypadku oświadczenie to, powinno być przedłożone osobie, udzielającej wspomnianej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jako termin nieodpłatnej pomocy prawnej definiuje się:

1. udzielenie osobie fizycznej informacji, na temat obowiązującego stanu prawnego oraz o przysługujących jej uprawnieniach jak też spoczywających na niej obowiązkach, w związku z toczącym się postępowaniem o charakterze przygotowawczym, administracyjnym, sądowym jak też sądowo-administracyjnym,
2. zaproponowanie osobie zgłaszającej się po pomoc, sposobu rozwiązania określonego problemu prawnego,
3. sporządzenie pisma w sprawach, o których mowa w poprzednich punktach, jednak z wyjątkiem pism procesowych w toczących się procesach o charakterze przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczących się postępowaniach sądowo-administracyjnych,
4. zaproponowanie mediacji,
5. sporządzenie pisma z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych; doprowadzenie do ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu o charakterze sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego jak też rzecznika patentowego w postępowaniu o charakterze sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o ewentualnych kosztach postępowania i powiązanym z wystąpieniem na drogę procesową ryzyku finansowym.

Co warte zapamiętania, nieodpłatna pomoc prawna nie odnosi się do działań prawnych w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. W takich sprawach pomóc może adwokat Kętrzyn lub radca prawny Kętrzyn

Przeczytaj również w kategorii: Prawo i podatki

Jakie należy uwzględnić rozwiązania gdy gdy małżonek znęca się nad żoną
Prawo i podatki
Małżeństwo powinno cechować się wiernością, miłością i poszanowaniem. Pomiędzy małżonkami musi istnieć także wspólna więź gospodarc...
Porady prawne dla Ciebie!
Prawo i podatki
W obecnych czasach świadczenie usług prawnych ewoluowało. W odróżnieniu do lat osiemdziesiątych ze świecą szukać prawnika, który nie korzyst...